Особистий інструметарій
Ви знаходитеся тут: Головна Наука Магістрські наукові напрямки
Document Actions

Магістрські наукові напрямки

ПЕРЕЛІК МАГІСТЕРСЬКИХ НАУКОВИХ НАПРЯМКІВ ТА ТЕМ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ КАФЕДРИ ММСА

I Магістерський науковий напрямок 1 (в межах програми НТУУ «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України»)

Стратегічне планування та системне управління сталим розвитком міст України, великих підприємств, галузей економіки на основі технологічного передбачення

Основною метою напрямку є розробка, дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, прийомів та методів якісного аналізу в задачах технологічного передбачення, створення методів та принципів моделювання сценаріїв майбутніх подій та практичних процедур експертного оцінювання, розробки системної методологія застосування методів якісного аналізу в розробці сценаріїв поведінки складних систем різної природи (соціальних, економічних, технічних, екологічних та ін.), що функціонують під впливом суттєво нелінійних явищ на всіх етапах життєвого циклу з урахуванням взаємних впливів та зв’язків між ними, суттєвих невизначеностей та багатофакторних ступенів та рівнів ризику), розробка інструментарію технологічного передбачення, який допомагає приймати рішення в сфері наукової та технологічної політики як на національному чи регіональному рівні, так і на рівні окремих галузей виробництва, великих організацій та компаній, для підтримки прийняття рішень в інноваційному розвитку України.

Cпеціальність «Cистемний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

Проф. Панкратова Н.Д.

1. Прийоми та засоби когнитивного моделювання стосовно проблем сценарного аналізу

2. Моделі і методи сценарного аналізу як інструментарію технологічного передбачення інноваційного розвитку України

3. Методи і принципи моделювання сценаріїв майбутніх подій з урахуванням невизначеності різної природи та факторів ризику

4. Прийоми та засоби семантичного моделювання як механізму представлення знань інформаційної платформи в задачах технологічного передбачення

5. Принцип та практичні процедури експертного оцінювання в задачах технологічного передбачення

6. Розробка програмного продукту у вигляді мережної інформаційної системи прийняття рішень з технологічного передбаченняII Магістерський науковий напрямок 2 (в межах програми НУТУ «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України»)

Оцінювання сукупності загроз для національної безпеки і розроблення сценаріїв уникнення критичних ситуацій (мережа ситуаційних центрів)

Метою виконання напрямку є забезпечення осіб, що приймають рішення, інструментарієм (ситуаційна кімната), який дозволяє приймати рішення на якісно новому рівні

а) моніторинг поточної ситуації, що включає: оперативний моніторинг динаміки показників у політичній, економічній, екологічній, інформаційній сферах, що можуть впливати на Україну; виявлення критичних змін, що відбуваються у зазначених сферах;

б) аналіз і короткостроковий прогноз процесів у зазначених сферах, що включає: можливість реалізації методів ранжирування, угрупувань, багатовимірного статистичного аналізу; пошук і виявлення закономірностей і тенденцій; побудова прогнозів на основі екстраполяційних методів;

в) моделювання процесів, яке забезпечує сценарне прогнозування ситуацій, дозволяє формувати управлінський вплив і розраховувати можливі наслідки (що буде, якщо реалізується вибрана комбінація сценарних чинників; вибір оптимальних рішень, рекомендацій із вибору одного з багатьох варіантів у рамках заданих ресурсних обмежень, проведення оцінки ризиків, пов’язаних з реалізацією вибраних варіантів.

Cпеціальність «Cистемний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

Проф. Панкратова Н.Д.

1. Розробка системи імітаційного моделювання розвитку ситуацій

2. Прийоми та засоби когнитивного моделювання стосовно виявлення критичних технологій

3. Прийоми та засоби створення семантичних карт як механізму представлення знань інформаційної платформи в задачах ситуаційного моделювання

4. Розробка інформаційної (ситуаційна або імітаційна) моделі проблемного середовища

5. Розробка програмного продукту у вигляді підсистеми збору даних

6. Розробка програмного продукту у вигляді підсистеми візуалізації інформації різної природи

7. Розробка програмного продукту у вигляді підсистеми побудови математичних моделейIII Магістерський науковий напрямок 3 (в межах програми НУТУ «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України»)

Системи прийняття рішень за умов техногенних і природних катастроф

Розробляються і обгрунтовуються концепція, стратегія, методи, моделі та алгоритми забезпечення цілеспрямованого проектування, управління безпекою і діагностування раціональної ієрархічної структури складних технічних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків. Розв’язуються задачі створення інноваційної системи проектування, управління безпекою та діагностування під час функціонування складних технічних систем для забезпечення їх гарантованої безпеки в режимі реального часу на основі системно узгодженого цілеспрямованого вибору варіантів проектування та управління, оцінювання та прогнозування динаміки багатофакторних ризиків та ресурсу допустимого ризику позаштатних, критичних, надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф.

В основі роботи запропонована нова ідея розпізнавання, прогнозування, оцінювання та мінімізації ризику позаштатних, критичних та надзвичайних ситуацій техногенно та екологічно небезпечних об’єктів на основі системного аналізу реальних факторів ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, нечіткості вихідної інформації при наявності ліміту часу на формування та реалізацію рішень.

Управління безпекою складних технічних об'єктів базується на нових принципах технічного диагностування оцінки технічного стану об'єктів, що створюють можливість підвищення безпеки об'єкту на основі прогнозування його основних показників живучесті в течії заданого періоду експлуатації, вчасного виявлення і усунення причин можливих відмов. Таку можливість забезпечують концептуальні основи системного аналізу, багатокритеріальної оцінки і прогнозування ситуацій ризиків.

Суттєвість головної ідеї концепції полягає в тому, що пропонується типовий принцип технічного діагностування — принцип виявлення фактів переходу дієздатного стану об’єкту в непрацездатний стан на основі виявлення відмов, дефектів і прогнозування надійності об’єкту — замінити новим принципом — принципом вчасного виявлення і усунення причин можливого переходу дієздатного стану об’єкту в непрацездатний стан на основі системного аналізу багатофакторних ризиків позаштатних ситуацій, оцінювання ресурсів допустимого ризику різноманітних режимів функціонування складного технічного об'єкту і прогнозування основних показників живучесті об’єкту в течії заданого періоду його експлуатації. При цьому концепція системи технічного диагностування складних технічних об'єктів розглядається як важливий складник концепції забезпечення глобальної техногенної безпеки. Підхід базується на лаві нових принципів, емпіричних узагальнень, гіпотез і тверджень, що визначають основний задум концепції.

Виконується розробка прикладної методики побудови систем технічної діагностики та її практичне відпрацювання для реєстрації та комплексного аналізу наслідків промислових вибухів на залізорудних кар’єрах Кривого Рогу на цивільну забудову міста, розробка рекомендацій щодо ширини санітарної зони поблизу залізорудних кар’єрів ОАО «Центральний ГОК», РУ ГОК «Криворіжсталь» та «Північний ГОК».

Cпеціальність «Cистемний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

Проф. Панкратова Н.Д.

1. Методи і моделі управління безпекою техногенно та екологічно небезпечними об’єктами у динаміці їх функціонування.

2. Математичні моделі та алгоритми системного визначення позаштатних, критичних та надзвичайних ситуацій ризиків для техногенно та екологічно небезпечних об’єктів.

3. Інформаційні технології та програмне забезпечення прогнозування позаштатних, критичних та надзвичайних ситуацій ризиків для техногенно та екологічно небезпечних об’єктів.

4. Обчислювальні моделі діагностування та оцінювання ризиків техногенно та екологічно небезпечних об’єктів.

5. Системне діагностування складних технічних систем в реальному режимі часу.

6. Дослідження теоретико-методологічних та прикладних проблем забезпечення сталого розвитку держави і формування наукових засад національної безпеки
IV Магістерський науковий напрямок 4 (в межах програми НУТУ «КПІ» «Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України»)

Розробка теоретичних і прикладних основ глобального моделювання процесів сталого розвитку і оцінювання сукупності головних загроз для якості і безпеки життя людей в рамках діяльності Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» та міжнародної кооперації Світової системи даних

Основною метою напрямку є формування системи вимірів (індексів та індикаторів), розробка, дослідження та використання науково обгрунтованих підходів, принципів, моделей, прийомів та методів для кількісного та якісного оцінювання сталого еколого — соціально-економічного процесу. З використанням розробленої системи вимірів, підходу та методик необхідно виконати аналіз стану сталого розвитку в глобальному та регіональному вимірах на основі використання групи глобальних індексів та індикаторів, представлених авторитетними міжнародними організаціями.

Напрямок присвячений збору даних, що безпосередньо стосуються взаємодії навколишнього середовища і суспільства і створенню нових методочних, алгоритмічних і програмних засобів роботи з такими даними. Особлива увага буде приділена питанням збору і систематизації даних і розробці та впровадженню в практику роботи СЦД раніше створених і створюваних алгоритмів, націлених на обробку рядів даних, що описують кризові тенденції в навколишньому середовищі, зокрема, що характеризують режим природних катастроф і їх дії на суспільство. А саме, планується: 1) проведести збір, систематизацію і представлення на сайті СЦД України розділів даних по режиму і по моніторингу природних катастроф, 2) розробити і ввести в практику роботи з цими даними алгоритмів обробки інформації, заснованих на методах статистики рідкісних екстремальних подій, теорії катастроф і методах штучного інтелекту та нечіткої логіки, 3)зробити математичний опис взаємозалежних індексів, індикаторів та характеристик сталого розвитку в трьох вимірах: — економічному, екологічному та соціальному,  подальше створення інформаційного ресурсу і глобальне моделювання сталого розвитку великої групи країн світу на основі використання множин індексів та індикаторів.

Системне узгодження та збалансування  трьох складових (економічної, екологічної та соціальної) є завданням величезної складності. Зокрема, взаємний зв’язок соціальної та екологічної складових приводить до необхідності збереження однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на використання природних ресурсів. Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає досягнення справедливості при розподіленні матеріальних благ між людьми та надання цілеспрямованої допомоги бідним прошарком суспільства. І нарешті, взаємозв’язок природоохоронної та економічної складових потребує вартісної оцінки техногенних впливів на довкілля. Вирішення цих завдань є найголовнішим викликом сьогодення для національних урядів, авторитетних міжнародних організацій та усіх прогресивних людей світу.

Розробка моделей для дослідження складних природних та антропогенних систем і процесів в контексті якості та безпеки життя людей на глобальному та регіональному рівнях на базі системного узгодження й обробки даних про Землю, навколишньому просторі, про вплив дій антропогенного походження на навколишнє середовище та суспільство та врахування багатофакторних ризиків та загроз.

Створення спільної для російського та українського Світових центрів даних інформаційно-аналітичної системи для збереження та обробки даних економічного, екологічного та соціального напрямків, а також даних про природні катастрофи, результати геофізичного моніторингу небезпечних природних об’єктів, даних про сонячну активність, космічний простір та космічні промені, магнітосферу та іоносферу Землі, даних про геофізичні поля.

Cпеціальність «Cоціальна інформатика»

Теми магістерських дисертацій

проф. Данилов В.Я.

1. Системний аналіз ефективності туризму в Україні у вимірах сталого розвитку

к.т.н. Заводник В.В.

1. Оцінка стану регіонів України на основі індикаторів сталого розвитку

проф. Згуровський М.З.

1. Глобальне моделювання процесів сталого розвитку в рамках постньютонівської теорії просторів, що розширюються

2. Глобальне моделювання складних природних систем

проф. Макаренко О.С.

1. Розробка алгоритмів обробки даних з системи світового центру даних

2. Розробка і дослідження алгоритмів і методів хемоінформатики

проф. Панкратова Н.Д.

1. Математичні моделі та моделювання процесів сталого розвитку великих підприємств.

2. Методи та прийоми семантичного моделювання як засоби представлення і побудови альтернатив сценаріїв прийняття рішень.

3. Розробка індексів та індикаторів стосовно регіону.

4. Дослідження теоретико-методологічних та прикладних проблем забезпечення сталого розвитку держави і формування наукових засад національної безпеки.
V Магістерський науковий напрямок 5

Розробка методології системного аналізу, методів і засобів системної математики для розв’язання широкомасштабних міждисциплінарних завдань в різних галузях народного господарства країни

Кафедра здійснює актуальні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розвитку методології системного аналізу складних, взаємопов’язаних об’єктів і процесів соціальної, економічної, екологічної та технологічної природи, які функціонують в різних масштабах часу. Розробляє методи прогнозування та передбачення поведінки складних систем з урахуванням багатофакторних ризиків, прийняття рішень у таких системах на множині суперечливих цілей, при неточності і нестачі вихідної інформації. Розвиває теорії оптимального управління та диференційних ігор, методи оцінювання і управління нелінійними системами з розподіленими параметрами, методи аналізу керованих марківських процесів; теорію інформаційно-аналітичних систем та методи управління великими базами даних, методи прогнозування і управління процесами з різнотемповою дискретизацією.

Платформою для вирішення цього класу задач є новий напрям досліджень, що отримав назву «системна математика». Це комплекс взаємопов’язаних розділів математики (класичних та новостворених), які забезпечують можливість розв‘язувати сучасні міждисциплінарні проблеми різної природи. До елементів системної математики, зокрема, відносяться: формалізація взаємозв’язків між неперервною і дискретною математикою; трансформація ряду методів оптимізації в нечітку математику та побудова відповідних методів оптимізації в нечіткій постановці; опис взаємопов’язаних процесів, що розвиваються в різних часових масштабах (різнотемпові процеси, що розвиваються з різною швидкістю), аналіз систем з розподіленими та зосередженими параметрами на єдиній платформі, поєднання методів кількісного і якісного аналізу в єдиних обчислювальних процесах при побудові людино-машинних систем тощо. Розробка та застосування методів байєсівського аналізу даних.

Створення, дослідження та конкретні застосування принципово нових моделей великих соціально-економічних систем з урахуванням у моделях ментальності учасників суспільних процесів. Побудова моделей соціо-економічних систем нового типу (клітинних, нейромережних, мультиагентних), що враховують ментальні властивості людей; вивчення можливостей для адекватного опису складних соціальних систем; розробка підходів до побудови загальних моделей для соціо-економічних систем як складних об’єктів з багатьма факторами та процесами.

Проведення аналізу якісної специфіки та структуризації процесів суспільного спілкування. Формалізація процесів суспільного спілкування у вигляді математичних моделей.


Cпеціальність «Cистемний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., Проф. Бідюк П.І.

1. Розробка, реалізація і застосування методики побудови байєсівських мереж для розв’язання задач прогнозування

2. Стврення і практичне застосування методів навчання та формування ймовірнісного висновку для гібридних баєйсівських мереж

3.Моделі та інформаційні технології статистичного аналізу даних  на основі динамічних байєсівських мереж

4. Розробка методики вибору апріорних розподілів параметрів математичних і статистичних моделей

5. Ієрархічне байєсівське моделювання і мета-аналіз процесів довільної природи

6. Моделювання апостеріорних розподілів в задачі оцінювання параметрів моделі за статистичними даними

7. Побудова, аналіз і застосування структурних регресійних байєсівських моделей з використанням сумішей розподілів

8. Розробка та порівняльний аналіз ймовірнісних байєсівських фільтрів для оцінювання стану процесу, представленого статистичними даними

9. Аналіз і менеджмент актуальних ризиків методами байєсівського моделювання

Проф. Романенко В.Д.

1. Розробка та дослідження математичних моделей динамічних процесів з різнотемповою дискретизацією.

2. Розробка та дослідження багатовимірних систем прогнозування і управління динамічними процесами з запізненням та різнотемповою дискретизацією при невимірюваних збуреннях.

3. Розробка алгоритмів мінімізації дисперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією на основі моделей ARCH.

4. Прогнозування максимальних умовних дсперсій гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією на основі моделей GARCH.

5. Розробка та дослідження багатовимірних систем прогнозування і управління динамічними процесами з різнотемповою дискретизацією у приростах змінюваних координат.

6. Прогнозування динамічних процесів у просторі стану з різнотемповою дискретизацією за допомогою діофантового рівнянь.

7. Мінімізація дисперсій процесів упросторі стану з запізненням по вектору керування при різнотемповій дискретизації координат.

к.ф.-м.н., доц. Спекторський І.Я.

1. Аналіз кількісних характеристик складних мереж стосовно технічних, економічних, біологічних, медицинських в області біологічних, соціальних, економічних та соціальних систем

2. Застосування спектральної теорії для дослідження цикломатики складних графів

к.ф.-м.н., доц. Стусь О.В.

1. Побудова формальних кількісних характеристик безмасштабних мереж різного прикладного призначення

2. Дослідження еквівалентів властивості розширення для орієнтованих складних графів

3. Дослідження еквівалентів властивості розширення для зважених графів

к.т.н., доц. Тимошенко Ю.О.

1. Дослідження моделей опису і оцінки ефективності надійності та якості складних системVI Магістерський науковий напрямок 6

Розвиток теорії нелінійного та багатозначного аналізу, нелінійних диференціально-операторних рівнянь, включень і варіаційних нерівностей, методів нескінченновимірного аналізу, теорії та методів оптимізації, теорії ігор

Основною метою напряму є проведення фундаментальних розробок в теорії нелінійного та багатозначного аналізу, диференціально-операторних рівнянь та включені в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомонотонного типу, аналізу та керування диференціальним включенням гіперболчноо типу з +-коерцитивним демпфуванням. У просторі функцій нескінченновимірного аргументу розглядаються диференціальні оператори, які не мають кінцевовимірного аналога. Ці оператори підкоряються умові Лейбніца L(uv)=uLv+VLu.

Пропонується досліджувати аналоги звичайних диференціальних рівнянь, в яких ці оператори підміняють звичайне диференціювання.

Виконується розробка методів нелінійного аналізу та топологічних методів теорії варіаційних нерівностей та еволюційних включень, розробляються методи і алгоритми аналізу та оптимального керування нелінійними сингулярними системами. Пропонується розвиток теорії диференціальних ігор з випадковою перешкодою й оптимізаційного підходу до розв’язання варіаційних нерівностей. Виконуються дослідження складних режимів багатозначних відображень в моделях з випередженням та недостатньою інформацією.

Cпеціальність «Cистемний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., с.н.с. Андрєєв М.В.

1. Модель оптимальних рішеньв задачі недосконалого контролю монотонно стохастичного процесу в умовах невизначеності

2. Модель рішень в задачі оптимальної зупинки марківської послідовності з випадковою переоцінкою

д.ф.-м.н., проф. Бондаренко В.Г.

1. Супердифузія та ймовірнісне зображення розв’язків квазілінійних  параболічних рівнянь

2. Побудова розв’язків параболічних рівнянь на риманових многовидах

3. Дослідження моделей біологічних процесів типу ресурс—споживач, які описуються квазілінійними параболічними рівняннями

д.ф.-м.н., проф. Богданський Ю.В.

1. Дивергенція векторних полюсів на лінійних просторах та нелінійних многовидах

2. Дослідження нескінченновимірних диференціальних рівнянь

3. Операторне обчислення Стоуна фон Неймана для необмежених операторів

4. Апроксимація підгруп та її використання в наближених обчисленнях

к.ф.-м.н. Касьянов П.О.

1. Якісний аналіз нелінеаризованих математичних моделей геофізичних процесів та полів.

2. Диференціально-операторні рівняння та включення в нескінченновимірних просторах з відображеннями псевдомонотонного типу.

3. Багатозначний метод штрафу для еволюційних мультиваріаційних нерівностей з відображеннями типу .

4. Динаміка розв’язків систем рівнянь типу «реакції-дифузії» з багатозначною та розривною залежністю між визначаючими параметрами.

5. Аналіз та керування диференціальним включенням гіперболічного типу з -коерцитивним демпфуванням

д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.

1. Дослідження складних режимів динамічного хаосу

2. Дослідження сингулярних моделей розподілених систем

к.ф.-м.н. Мальцев А.Ю.

1. Дослідження еволюційних істотно нескінченновимірних рівнянь

2. Еволюційні істотно нескінченновимірні рівняння із збуреннями спеціального типу

проф. Остапенко В.В.

1. Чисельні методи розв’язання лінійних диференціальних ігор

2. Розвиток методів опуклого аналізу стосовно розв’язування лінійних диференціальних ігор

3. Питання моделювання та розв’язання ігрових моделей в соціології

д.т.н. проф. Подладчіков В.М.

1. Оптимізація програмної реалізації алгоритма детектування ударних хвиль на Сонці по зображенню моніторингового супутника SOHO

к.ф.-м.н., доц. Яковлева А.П.

1. Задачі оптимізації функціонування комплексів підземного зберігання газу в Україні

2. Оптимізаційні задачі для систем із запізнюючим аргументомVII Магістерський науковий напрям 7

Розробка і дослідження методів математичного моделювання, адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків процесів фінансового ринку на основі принципів системного аналізу

Необхідність досліджень обумовлена двома причинами. По-перше, — посткризисною трансформацією базових принципів ліберального фінансового ринку в ринок неокейнсіанського типу, а по-друге, — зміною самої структури фінансових ринків та ринків капіталу із збільшенням долі впливу регіональних економік і, як наслідок, вплиу регіональних фінансових ринків капіталу на розподіл та потоки світових фінансових ресурсів.

Метою досліджень даного наукового напряму є:

  • Системні дослідження природи фінансових ринків (структури, зв’язків, процесів, рушійних сил) з урахуванням міжнародних та регіональних законодавчих обмежень
  • Системний аналіз існуючих базових концепцій, теорій, методів, оцінок ситуацій, прогнозів та прийняття інвестиційних рішень
  • Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та мінімізації ризиків у всіх напрямвх діяльності фінансового ринку
  • Розробка інтелектуального і комп’ютерного інструментарію для управління всіма видами ризиків фінансового ринку

Спеціальність «Системний аналіз і управління»

Тематика магістерських дисертацій

к.т.н. Батієнко Л.Ю.

1. Математичні моделі страхового ризику та розробка оптимальних рішень в умовах ризикових ситуацій

2. Аналіз та управління ризиками іпотечного кредитування та вибір стратегії зниження сукупного ризику на іпотечному ринку

3. Аналіз та управління портфельними кредитними ризиками

4. Управління кредитними ризиками та способи оцінювання кредитоспроможності позичальників

5. Аналіз процесу ризику в управлінні страховим портфелем

6. Похідні цінні папери як інструменти зниження фінансового ризику

д.т.н., проф. Бідюк П.І.

1. Розробка та дослідження методів моделювання і прогнозування динаміки, фінансово-економічних процесів

2. Аналіз фінансових ризиків з використанням моделей гетероскедастичних процесів

3. Адаптивне прогнозування процесів ціноутворення на біржі

4. Застосування теорії коінтегрованих процесів (нестаціонарні  процеси з трендом) до аналізу і прогнозування реальних фінансово-економічних систем

5. Аналіз, математичне моделювання, прогнозування і менеджмент ризиків у фінансово-економічних системах

к.т.н. Головко І.М.

1. Розробка адаптивної моделі оцінки та прогнозу торгівельних ризиків

2. Удосконалення моделі Ольсона для оцінки фундаментальної вартості ціни акцій публічних компаній

3. Математична модель оцінки потенційного ринку класичних страхових послуг в Україні та використання її для аналізу впливу світової фінансової кризи

4. Розробка системи підтримки прийняття рішень при інвестуванні на ринках акціонерного та заємного капіталу з використанням методів фундаментального та технічного аналізу

д.т.н., проф. Гончар М.С.

1. Дослідження опціону на ризиковий актив, еволюція якого має «важкі хвости» в розподілах

2. Дослідження ймовірності банкрутства страхової компанії за умов інвестування в неризиковий і ризикові активи

3. Дослідження оптимального розміщення активів

4. Оцінювання ризику дефолту фірм

5. Дослідження можливих граничних значень справедливої ціни контракту з опціоном у випадку, коли період прямує до нескінченності

д.т.н., проф. Данілов В.Я.

1. Системний аналіз виявлення порядку і хаосу в коливаннях на валютних біржах

2. Системний аналіз процесів, які визначають фінансову діяльність підприємства

к.т.н. Заводник В.В.

1. Прогнозування індексів інфляції на основі дефляторів основних видів економічної діяльності

2. Аналіз впливу показників платіжного балансу країни на валютний ринок та інфляційні процеси

3. Розробка інтегрального критерію оцінки діяльності регіонів на основі теорії матричних ігор

к.ф.-м.н., доц. Каніовська І.Ю.

1. Застосування марківських випадкових процесів у фінансово-економічній області

2. Застосування процедур стохастичної апроксимації Робінса-Монро та Кіфера-Вольфовіца до задач у фінансово-економічних системах

д.т.н., проф. Лопатін О.К.

1. Дослідження процесів із довгою пам’яттю в економіках перехідного періоду (на прикладі економіки України)

2. Використання методології VAR в умовах фінансового ринку України

3. Фінансове моделювання на основі процесів зі стрибками

4. Емпіричний аналіз фінансових криз (на прикладі України і Росії)

5. Оцінювання фінансовоїспроможності клієнтів при наданні банківських кредитів

6. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

7. Аналіз фінансових числових рядів на основі методів нелінійної динаміки

8. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств на основі нечітко-множинного підходу

9. Оцінка трендів розвитку процесів в складних економічних системах за допомогою вейвлетного аналізу

10. Фільтрація шумів в економічних числових рядах на основі вейвлетного аналізу

11. Дослідження хаотичної динаміки в економіці

12. Аналіз а прогнозування цін на ринках

к.ф.-м.н., доц. Шубенкова І.А.

1. Застосування теорії нечітких множин для задач керування фінансами

2. Аналіз процесів прийняття рішень при інвестуванніVIII Магістерський науковий напрямок 8

Ідентифікація динамічних систем

У даному науковому напрямку розробляються і досліджуються методи ідентифікації структури і параметрів математичних моделей лінійних та нелінійних процесів різної фізичної природи в умовах невизначеності. Виконується порівняльний аналіз методів прогнозування максимумів сонячної активності на основі ймовірнісних підходів до розробки математичних моделей подій на Сонці. Досліджуються закономірності динаміки фізіологічних параметрів людини


Спеціальність «Системний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., проф. Губарєв В.Ф.

1. Порівняльний аналіз методів ідентифікації систем в умовах невизначеності

2. Кінцево-частотна ідентифікація багатовимірних об’єктів в умовах невизначеності

3. Оцінювання стану в умовах невизначеності

4. Еліпсоїдальне оцінювання вектора стану динамічних систем

5. Прогнозування за наближеними моделями, отриманими при ідентифікації систем в умовах невизначеності

6. Ігрові задачі управління в умовах невизначеності

д.т.н., проф. Подладчіков В.М.

1. Ідентифікація параметрів нелінійних динамічних систем для прогнозування процесів різної фізичної природи

2. Ймовірнісний аналіз корональних викидів мас за даними супутника SONO/ESA

3. Обробка зображень супутника STEREO/NASA для виявлення та віртуалізації великомасштабних подій на Сонці

4. Побудова щільності розподілу параметрів серій сонячних спалахів за даними супутника GOES

5. Дослідження залежності геомагнітних бурь від сонячної активності

6. Дослідження характеру розповсюдження у міжпланетному просторі корональних викидів мас за даними супутників-близнюків STEREO/NASA

7. Стандартизація програм детектування ударних хвиль на Сонці

8. Аналіз закономірностей динаміки фізіологічних параметрів людини за даними моніторингу

9. Моделювання хронобіологічного вимірювання артеріального тиску

к.т.н., доц. Тимощук О.Л.

1. Оптимальне за швидкодією управління стохастичними процесами

2. Ідентифікація параметрів в системі оптимального за швидкодією управління

3. Моделювання перехідних процесів в електромеханічних системахIX Магістерський науковий напрямок 9

«Інтелектуальні технології аналізу, прогнозування та оптимізації в макроекономіці, бізнесі та фінансовій сфері»

У даному науковому напрямку розробляються інтелектуальні технології аналізу та оптимізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; проводиться аналіз та прогнозування ризику банкрутства корпорацій в економіці України, виконується аналіз та оптимізація кредитних ризиків у банківській сфері в умовах невизначеності, створюються інтелектуальні технології в макроекономіці та фінансовій сфері.

Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Теми магістерських дисертацій

к.т.н. Батієнко Л.Ю.

1. Моделі аналізу роботи страхових компаній та управління оптимальними рішеннями у страхуванні

2. Вартісний підхід до математичного описування функціонування страхової компанії

д.т.н., проф. Бідюк П.І.

1. Застосування теорії стаціонарних процесів до моделювання і прогнозування технічних та фінансово-економічних систем

2. Застосування теорії гетероскедастичних процесів (нестаціонарні процеси із змінною дисперсією) до аналізу і прогнозування фінансово-економічних систем

3. Аналіз характеристик макроекономічних процесів статистичними методами

д.т.н., проф. Данилов В.Я.

1. Розробка інтелектуальної технології для прогнозування стану підприємства в умовах хаосу та невизначеності

2. Створення інтелектуальної СППР для підвищення ефективності керування підприємством

3. Прогнозування нейронними мережами динаміки економічних систем з детерміновами хаотичними компонентами

4. Виявлення закономірностей розвитку процесів на ринку нафтопродуктів

5. Системний аналіз та прогнозування в медіаплануванні

д.т.н., проф. Зайченко Ю.П.

1. Оптимізація інвестиційного портфеля в нечітких умовах

2. Двоїста задача нечіткої оптимізації

3. Порівняльний аналіз класичного методу оптимізації інвестиційного портфеля (задача Марковіца) та методу оптимізації портфеля на основі нечітких множин

4. Дослідження залежності «оптимальна дохідність—ризик» в задачі оптимізації нечіткого портфеля в умовах невизначеності

5. Порівняльний аналіз класичного методу дискримінантного аналізу та нечіткого матричного методу прогнозування ризику банкрутства

6. Застосування нечітких нейронних мереж для аналізу ризику банкрутства корпорацій України

7. Нечіткий метод індуктивного моделювання (нечіткий МГУА) в задачах прогнозування фінансових процесів

8. Застосування нечітких нейронних мереж з висновками Мамдані, Цукамото та Сугено в прогнозуванні макроекономічних показників та курсів акцій на фондових ринках

9. Нео-фаззі каскадні нейронні мережі в задачах прогнозування для макроекономічних і фінансових процесів

10. Каскадні нейронні  мережі на орто-нейронах в задачах апроксимації функцій та прогнозування на фінансових та валютних ринках

11. Аналіз кредитних ризиків для юридичних осіб з використанням систем з нечіткою логікою та нечітких нейронних мереж

12. Аналіз та оптимізація ризиків кредитування фізичних осіб в умовах невизначеності з використанням нечітких нейронних мереж

к.т.н. Недашківська Н.І.

1. Застосування бенчмаркінгу з використанням МАІ/нечіткого МАІ

2. Оцінювання ефективності підприємства за методом BSC (Balanced scorecard, збалансована система показників) з використанням МАІ/нечіткого МАІ

3. Стратегічне розміщення виробничих потужностей з використанням методів QFD (Quality Function Deployment) і АНP (аналіз ієрархій)

к.т.н., доц. Швачко Г.Г.

1. Моделювання та прогнозування макроекономічних показників

2. Аналіз діяльності фірм на базі моделювання показників витрат та доходуХ Магістерський науковий напрямок 10

Моделювання, аналіз та оптимізація характеристик та структур комп’ютерних мереж з перспективними телекомунікаційними технологіями

У даному науковому напрямку виконується оптимізація характеристик та структури комп’ютерних мереж з технологією MPLS, проводиться моделювання та управління трафіком (Traffic Engineering) в межах MPLS, здійснюється оптимізація живучості мереж

Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., проф. Зайченко О.Ю.

1. Оптимізація розподілення потоків різних класів в мережах з технологією MPLS

2. Оптимізація структури комп’ютерних мереж з технологією MPLS при обмеженнях на показники якості сервісу

3. Вибір та розміщення маршрутизаторів LSR в мережах з технологією MPLS

4. Комп’ютерний аналіз показників живучості мереж з технологію MPLS

5. Оптимізація живучості мереж з технологією MPLS

6. Реконфігурація маршрутів для забезпечення живучості в мережах MPLS при відновах каналів та вузлів зв’язку

7. Розробка імітаційної моделі мережі з технологією MPLS

8. Моделювання системи управління трафіком різних категорій в мережах з технологією MPLS

9. Розробка та дослідження алгоритмів управління трафіком різних категорій сервісу в комп’ютерних мережах з технологією MPLS

10. Розробка імітаційної моделі мережі з технологією GMPLS

к.т.н., доц. Тимошенко Ю.О.

1. Дослідження випадкових графів для моделювання розгалужених комп’ютерних мереж

2. Синтез і супроводження топології неструкторованої пірінгової мережіХІ Магістерський науковий напрямок 11

Розробка та дослідження інформаційних систем

У цьому науковому напрямку виконується дослідження принципів побудови розподілених об’єктів та їх застосування при розробці розподілених інформаційних систем. Виконується дослідження сучасних методологій побудови та управління проектами для різних етапів розробки програмного забезпечення інформаційних систем

Спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття рішень»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., проф. Данилов В.Я.

1. Створення інформаційно-аналітичної системи виявлення порядку і хаосу у відкритих економічних системах

2. Розробка інформаційно-аналітичної системи для розпізнавання мови при дистанційному її вимірюванні

к.т.н., доц. Дідковська М.В.

1. Дослідження моделей якості програмного забезпечення

2. Оцінювання якості проектів при використанні методологій TDD (BDD)

3. Кластеризація інформації в соціальних мережах

4. Ранжування інформації для пошукових систем

5. Розробка методів функціональної сегментації коду (ОПП)

6. Автоматизація тестування програмного забезпечення

к.т.н., доц. Коваленко А.Є.

1. Дослідження архітектур побудови розподілених файлових систем для інформаційних систем

2. Дослідження засобів організації та програмної підтримки архітектур розподілених систем документів

3. Дослідження принципів організації розподілених систем узгодження

4. Дослідження багатопотокових процесів розподілених інформаційних систем

5. Дослідження моделей забезпечення відновостійкості розподілених інформаційних систем

6. Дослідження принципів побудови розподілених об’єктів та їх застосування при розробці розподілених інформаційних систем

к.т.н. Повещенко Г.П.

1. Моделювання елементів інформаційної системиXII Магістерський науковий напрямок 12

Дослідження нових моделей соціоекономічних систем та формалізація характеристик процесів суспільного спілкування

Основними завданнями магістерського наукового напрямку є побудова моделей соціоекономічних систем нового типу (клітинних, нейромережевих, мультиагентних), що враховують ментальні властивості людей; вивчення можливостей для адекватного опису складних соціальних систем; розробка підходів до побудови загальних моделей для соціоекономічних систем як складних об’єктів з багатьма факторами та процесами

Спеціальність «Соціальна інформатика»

Теми магістерських дисертацій

д.т.н., проф. Данилов В.Я.

1. Моделювання соціальних процесів Logit—Probit агрегатами

д.ф.-м.н., проф. Макаренко О.С.

1. Побудова та дослідження нейронних моделей соціоекономічних систем

2. Побудова та дослідження моделей клітинних автоматів для соціальних систем

3. Розробка методів та алгоритмів для обробки сигналів з нейромережевих структур

4. Розробка алгоритмів і методів соціоінформатики

5. Формалізація процесів суспільного спілкування у вигляді математичних моделей

к.т.н., доц. Тимощук О.Л.

(Комп’ютаційна теорія соціальних систем)

1. Аналіз та побудова систем соціального інтелекту

2. Моделювання інтелектуальних агентів з певними ознаками

3. Створення систем моделювання штучного інтелекту з використанням підходів когнітивної психології

4. Моделювання аспектів поведінки людини із застосуванням когнітивних соціальних агентів

5. Імітаційне моделювання ознак та відношень соціальних агентів

(Математичні моделі процесів стимулювання в управлінні організаційними системами)

1. Аналіз індивідуального стимулювання

2. Аналіз співвідношенн між формальними моделями стимулювання та реальними формами та системами оплати праці

3. Аналіз моделей колективного стимулюванняXIII Магістерський науковий напрямок 13

Інформаційний менеджмент. Стратегічний менеджмент. Автоматизація бізнес-процесів

Основною метою напрямку є системні дослідження, створення, використання сучасного інструментарію та систем підтримки прийняття рішень в задачах інформаційного, стратегічного менеджменту та моделювання бізнес-процесів.

Взагалі, об’єктом досліджень обрано бізнес-системи, системи управління підприємством, окремі модулі ERP-систем.

До основних задач напрямку належать:

•аналіз, створення та впровадження інформаційних технологій управління підприємством, взагалі, та окремими бізнес-процесами, зокрема;

•аналіз, розробка та дослідження математичних моделей управлінських та економічних задач;

•аналіз, розробка та впровадження математичних методів як ефективного засобу структуризації інформації в сучасних ERP-системах та окремих модулях.

Спеціальність «Системний аналіз і управління»

Теми магістерських дисертацій

к.т.н., доц. Тимощук О.Л.

1. Аналіз та дослідження проектних ризиків

2. Формальні моделі процедур мотивації та стимулювання в управлінні проектами

3. Аналіз механізмів стимулювання в управління проектами

4. Аналіз і прогнозування фінансово-економічних показників підприємства

5. Застосування теорії мережевих моделей до задач планування виробництва

6. Системний аналіз та виміри впливу факторів на економічні показники підприємства

7. Аналіз і моделювання процесів упраління дефіцитом в ERP-системах

8. Оптимізація та управління організаційних систем на прикладі бізнес-процесів

9. Аналіз і моделювання стратегії розвитку підприємства засобами SAP

10. Задачі системного аналізу у стратегічному менджменті

11. Задачі системного аналізу в інформаційному менеджменті

12. Задачі системного аналізу в менеджменті проектів

13. Задачі системного аналізу в моделюванні антикризового управління

14. Моделювання та планування бізнес-процесів

15. Математичні методи в управлінні організаційними структурами

16. Математичні методи управління персоналом

к.т.н., доц. Шубенкова І.А.

1. Комплексний аналіз задач стратегічного менеджменту

2. Застосування методики маркетингових досліджень при аналізі інвестиційної привабливості підприємств

3. Розробка та аналіз математичних моделей для розв’язування задач інвестиційного менеджменту